Skip to main content

Table 2 Genomic distribution of SNPs identified in the six peach accessions

From: Detection and application of genome-wide variations in peach for association and genetic relationship analysis

DistributionKa Shi Huang Rou Li GuangJin Mi Xia Ye TaoXin Jiang Pan Tao 2Xia Miao 1Sa Hua Hong Pan TaoWu Yue Xian Bian Gan
CDS47,35445,96753,72057,99967,86843,978
5′-UTR181116531976211925341693
3′-UTR333530103320387046432894
mRNA124,200121,499141,988152,480181,150118,274
Total711,669650,693836,939860,9611,053,547686,241